จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์อเมริกา 4 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์อเมริกา ESSENCE WEST AMERICA 8D5N CI

ทัวร์โค๊ด CONC190272
4 ดาว
เดินทางช่วง
18 พ.ค. - 25 พ.ค. 62
 China Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 69,999 บ.

ทัวร์อเมริกา GRACEFUL EAST AMERICA 9D5N EY

ทัวร์โค๊ด CONC190415
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Etihad Airways
9วัน 5คืน / เริ่มเพียง 75,999 บ.

ทัวร์แคนาดา WISDOM CANADA & EAST AMERICA 9D6N CX

ทัวร์โค๊ด CONC190461
เมืองโทรอนโต - สกายโดม - ปราสาทคาซาโลม่า - สวนควีน พาร์ค - ศาลาว่าการเมืองโทรอนโต - ท่าเรือโทรอนโต - ม ห า วิท ย า ลัย โท ร อ น โต - ขึ้น ช ม วิว บ น ห อ ค อ ย ซีเอ็ น ท า ว เว อ ร
เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา - เมืองคอร์นนิง ประเทศสหรัฐอเมริกา - โรงงานผลิตเครื่องแก้ว คอร์นนิง
3 ดาว
เดินทางช่วง
30 เม.ย. - 8 พ.ค. 62
 Cathay Pacific
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 89,999 บ.