จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์แคนาดา 1 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์แคนาดา WISDOM CANADA & EAST AMERICA 9D6N CX

ทัวร์โค๊ด CONC190461
เมืองโทรอนโต - สกายโดม - ปราสาทคาซาโลม่า - สวนควีน พาร์ค - ศาลาว่าการเมืองโทรอนโต - ท่าเรือโทรอนโต - ม ห า วิท ย า ลัย โท ร อ น โต - ขึ้น ช ม วิว บ น ห อ ค อ ย ซีเอ็ น ท า ว เว อ ร
เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา - เมืองคอร์นนิง ประเทศสหรัฐอเมริกา - โรงงานผลิตเครื่องแก้ว คอร์นนิง
3 ดาว
เดินทางช่วง
30 เม.ย. - 8 พ.ค. 62
 Cathay Pacific
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 79,999 บ.