จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์ไต้หวัน
  • ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่] 5D3N

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่] 5D3N

รหัสสินค้า: CONC191365
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่] 5D3N

  • เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  • ไทเป – วัดเสียไห่เฉิงหวง – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
2 ก.ย. 62 - 28 มี.ค. 63 ( 147 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
2 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 11,878 16,378 แสดง - 30
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 11,878 16,378 แสดง - 30
9 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 11,878 16,378 แสดง - 30
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 11,878 16,378 แสดง - 30
16 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 11,878 16,378 แสดง - 30
23 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 11,878 16,378 แสดง - 31
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 16,878 22,378 แสดง - 31
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 17,878 23,378 แสดง - 31
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 13,878 18,378 แสดง - 34
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
2 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
3 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 39
4 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
5 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
10 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
11 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
12 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 30
14 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
16 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
17 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
18 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
19 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
24 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
25 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
26 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 32
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
1 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
2 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
3 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 17,878 23,378 แสดง - 31
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 17,878 23,378 แสดง - 31
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 17,878 23,378 แสดง - 31
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 17,878 23,378 แสดง - 31
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 17,878 23,378 แสดง - 31
8 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 15,878 20,378 แสดง - 31
9 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
10 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 15,878 20,378 แสดง - 31
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 15,878 20,378 แสดง - 31
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 15,878 20,378 แสดง - 31
14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 15,878 20,378 แสดง - 31
15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
16 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
17 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 15,878 20,378 แสดง - 31
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 15,878 20,378 แสดง - 31
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 15,878 20,378 แสดง - 31
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 15,878 20,378 แสดง - 31
22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
23 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
24 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 16,878 22,378 แสดง - 31
26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 22,878 29,378 แสดง - 31
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 22,878 29,378 แสดง - 31
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 25,878 32,378 แสดง - 31
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 25,878 32,378 แสดง - 31
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 25,878 32,378 แสดง - 31
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 25,878 32,378 แสดง - 31
1 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 19,878 26,378 แสดง - 31
2 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
3 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
4 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
5 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
6 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 16,878 22,378 แสดง - 31
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 17,878 23,378 แสดง - 31
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 16,878 22,378 แสดง - 31
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
9 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่] 5D3N
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่] 5D3N
ราคาเริ่มต้น 11,878
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน