จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า: CONC191281
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

  • นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซัน | ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | ช้อปปิ้งซีหมินติง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
1 ส.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 ( 70 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
4 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0
Sold Out
11 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0
Sold Out
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
18 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
25 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
1 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
8 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
15 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
29 ก.ย. 62 - 2 พ.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 0
Sold Out
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 0
Sold Out
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 0
Sold Out
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 0
Sold Out
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 0
Sold Out
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 0
Sold Out
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
2 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
4 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
10 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
12 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
14 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
16 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
18 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
24 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
26 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
2 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 16,888 21,388 แสดง - 0
Sold Out
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 16,888 21,388 แสดง - 0
Sold Out
8 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 0
Sold Out
10 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 0
Sold Out
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 0
Sold Out
16 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 0
Sold Out
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 0
Sold Out
22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
24 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 21,888 26,388 แสดง - 0
Sold Out
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 22,888 27,388 แสดง - 0
Sold Out
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 21,888 26,388 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 10,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน