จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์ไต้หวัน
  • ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน

รหัสสินค้า: CONC191280
ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน

  • | ทะเลสาบสุริยัน จันทรา | วัดเหวินหวู่ | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | | เย๋หลิ่ว | ตึกไทเป 101 | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต |
เดินทางช่วง
1 ส.ค. 62 - 11 ม.ค. 63 ( 106 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
1 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
4 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
6 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
13 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
15 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
18 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
20 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
25 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
27 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
1 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
3 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
8 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
10 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
15 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
17 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
24 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
29 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
1 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
8 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
15 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
22 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
27 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
28 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
29 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
30 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
31 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
2 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
3 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
4 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
5 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
6 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
8 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 11,999 15,499 แสดง - 0
Sold Out
9 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
10 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
11 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
12 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
13 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
16 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
17 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
18 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
19 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
20 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
24 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
25 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
26 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
27 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 0
Sold Out
30 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
1 ธ.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
2 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
3 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
4 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 15,999 19,499 แสดง - 0
Sold Out
6 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 15,999 19,499 แสดง - 0
Sold Out
7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 15,999 19,499 แสดง - 0
Sold Out
8 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
9 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
10 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
11 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 0
Sold Out
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
15 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
16 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
17 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
18 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 0
Sold Out
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
22 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
23 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
24 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
25 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 17,999 21,499 แสดง - 0
Sold Out
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 18,999 22,499 แสดง - 0
Sold Out
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 18,999 22,499 แสดง - 0
Sold Out
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 18,999 22,499 แสดง - 0
Sold Out
30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 18,999 22,499 แสดง - 0
Sold Out
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 17,999 21,499 แสดง - 0
Sold Out
1 ม.ค. 63 - 4 ม.ค. 63 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
2 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
3 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
4 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 0
Sold Out
5 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 0
Sold Out
6 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 0
Sold Out
7 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 0
Sold Out
8 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน